Đại lý phân phối Metrix Vibration tại Việt Nam - Metrix Việt Nam

Hotline:
0917 410 069 - 0972 182 449
Email:
sale17@tmpvietnam.com

Đại lý nhập khẩu và phân phối thiết bị

Metrix Vibration tại Việt Nam

Đại lý Metrix Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Việt Nam

Model: ST5484E-151-131-00
Đại lý Metrix tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix tại Việt Nam ST5484E-AAA-BCD-EF    IPT Seismic vibration transmitter, loop powered (Base Model)
Đại lý Metrix Vibration Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration Việt Nam 151: Full Scale Range - 1.0 ips (25.4mm/SEC), RMS
Đại lý Metrix Vibration tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration tại Việt Nam 1: Mounting Stud - INTEGRAL 1/2" NPT STUD MOUNT, 303 SST
Metrix Vibration Việt Nam, Metrix Vibration Viet Nam 3: Hazard Rating - ATEX, Ex ia IIC, T4, Intrinsically Safe
Metrix Việt Nam, Metrix Viet Nam 1: Connection -  4-20mA, Dynamic Signal, Flying Leads
Đại lý Metrix Vibration, Đại lý phân phối Metrix 0: High Pass Filter - No Filter (2 Hz), Standard
Đại lý phân phối Metrix Vibration,  Đại lý phân phối Metrix 0: Low Pass Filter - No Filter (1500 Hz), Standard
Đại lý Metrix Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Việt Nam ST5484E-AAA-BCD-EF    IPT Seismic vibration transmitter, loop powered (Base Model)
Đại lý Metrix tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix tại Việt Nam 126: Full Scale Range - 0.8 ips (20.3mm/SEC), pk
Đại lý Metrix Vibration Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration Việt Nam 10: Mounting Stud - INTEGRAL 1/4" NPT STUD MOUNT, 316 SST
Đại lý Metrix Vibration tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration tại Việt Nam 1: Hazard Rating - Non-Hazardous, CSA, NRTL/C, Class 1, Div 2, Grps A, B, C & D
Metrix Vibration Việt Nam, Metrix Vibration Viet Nam 2: Connection -  4-20mA, 2 Pin Terminal Block
Metrix Việt Nam, Metrix Viet Nam 0: High Pass Filter - No Filter (2 Hz), Standard
Đại lý Metrix Vibration, Đại lý phân phối Metrix 0: Low Pass Filter - No Filter (1500 Hz), Standard
Đại lý phân phối Metrix Vibration,  Đại lý phân phối Metrix (ST5484E-126-1012-00)
Đại lý Metrix Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Việt Nam Seismic SV 5485C-008
Đại lý Metrix tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix tại Việt Nam 5485C-AAA  Velocity Sensor - 375°C max., connector version (X= 2, 4, 6 or 8)
Đại lý Metrix Vibration Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration Việt Nam (Code: 5485C-008)
Đại lý Metrix Vibration tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration tại Việt Nam Seismic AC 4850-XXX
Metrix Vibration Việt Nam, Metrix Vibration Viet Nam Cable Assembly - High Temperature ( 5485)      Cable length must be in even increments past 20ft.  
Metrix Việt Nam, Metrix Viet Nam Example: Requested 21ft.  Offer 4850-022 (22ft.)  
Đại lý Metrix Vibration, Đại lý phân phối Metrix (Code: 4850-020)
Đại lý phân phối Metrix Vibration,  Đại lý phân phối Metrix Seismic AC 4850-XXX
Đại lý Metrix Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Việt Nam Cable Assembly - High Temperature ( 5485)      Cable length must be in even increments past 20ft.  Example: Requested 21ft.  Offer 4850-022 (22ft.)  
Đại lý Metrix tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix tại Việt Nam (Code: 4850-010)
Đại lý Metrix Vibration Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration Việt Nam Model: ST5484E-123-020-00
Đại lý Metrix Vibration tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration tại Việt Nam Seismic ST5484E-AAA-BCD-EF    IPT Seismic vibration transmitter, loop powered (Base Model)
Metrix Vibration Việt Nam, Metrix Vibration Viet Nam 123 : Full Scale Range - 2.0 ips (50.8mm/SEC), pk 0: Mounting Stud - INTEGRAL 1/4" NPT STUD MOUNT, 303 SST 
Metrix Việt Nam, Metrix Viet Nam 2: Hazard Rating - CSA, NRTL/C, Class 1, Div 1, Grps B, C & D, Class 2, Div 1, Grps E, F & G
Đại lý Metrix Vibration, Đại lý phân phối Metrix 0: Connection -  4-20 mA Flying Leads (C=1 or 2)
Đại lý phân phối Metrix Vibration,  Đại lý phân phối Metrix 0: High Pass Filter - No Filter (2 Hz), Standard 0: Low Pass Filter - No Filter (1500 Hz), Standard
Đại lý Metrix Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Việt Nam Cable
Đại lý Metrix tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix tại Việt Nam 7402-040-00
Đại lý Metrix Vibration Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration Việt Nam Cable
Đại lý Metrix Vibration tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration tại Việt Nam 7402-045-00
Metrix Vibration Việt Nam, Metrix Vibration Viet Nam Cable
Metrix Việt Nam, Metrix Viet Nam 7402-080-00
Đại lý Metrix Vibration, Đại lý phân phối Metrix Cable
Đại lý phân phối Metrix Vibration,  Đại lý phân phối Metrix 7402-080-01
Đại lý Metrix Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Việt Nam Cable
Đại lý Metrix tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix tại Việt Nam 9282-045-00
Đại lý Metrix Vibration Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration Việt Nam Cable
Đại lý Metrix Vibration tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration tại Việt Nam 9282-080-00
Metrix Vibration Việt Nam, Metrix Vibration Viet Nam Cable
Metrix Việt Nam, Metrix Viet Nam 9282-085-00
Đại lý Metrix Vibration, Đại lý phân phối Metrix Switch
Đại lý phân phối Metrix Vibration,  Đại lý phân phối Metrix SW6000-3333-400
Đại lý Metrix Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Việt Nam Sensor
Đại lý Metrix tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix tại Việt Nam 5485C-008
Đại lý Metrix Vibration Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration Việt Nam Cable
Đại lý Metrix Vibration tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration tại Việt Nam 7402-085-01
Metrix Vibration Việt Nam, Metrix Vibration Viet Nam Housing
Metrix Việt Nam, Metrix Viet Nam 8200-002
Đại lý Metrix Vibration, Đại lý phân phối Metrix SA6200UW Underwater Acclerometer
Đại lý phân phối Metrix Vibration,  Đại lý phân phối Metrix Ordering code: SA6200UW01015 (15 meter cable)
Đại lý Metrix Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Việt Nam Seismic
Đại lý Metrix tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix tại Việt Nam Correct: SV 5485C-007-010  
Đại lý Metrix Vibration Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration Việt Nam Velocity Sensor - 375°C max., with -010 ft. fixed cable (1st X = 1, 3, 5 or 7) 
Đại lý Metrix Vibration tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration tại Việt Nam (Model: 5485C-007-010
Metrix Vibration Việt Nam, Metrix Vibration Viet Nam Sensitivity: 150 mv/ips
Metrix Việt Nam, Metrix Viet Nam Termination: Fixed cable
Đại lý Metrix Vibration, Đại lý phân phối Metrix Max temp: 200oC)
Đại lý phân phối Metrix Vibration,  Đại lý phân phối Metrix Seismic
Đại lý Metrix Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Việt Nam Correct: SV 5485C-007-020 
Đại lý Metrix tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix tại Việt Nam Velocity Sensor - 375°C max., with -020 ft. fixed cable (1st X = 1, 3, 5 or 7)
Đại lý Metrix Vibration Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration Việt Nam (Model: 5485C-007-020
Đại lý Metrix Vibration tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration tại Việt Nam Sensitivity: 150 mv/ips
Metrix Vibration Việt Nam, Metrix Vibration Viet Nam Termination: Fixed cable
Metrix Việt Nam, Metrix Viet Nam Max temp: 375oC)
Đại lý Metrix Vibration, Đại lý phân phối Metrix Elec Switch  SW6000-3332-400
Đại lý phân phối Metrix Vibration,  Đại lý phân phối Metrix 3: Limits & Displays - One limit, FET, w/o display
Đại lý Metrix Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Việt Nam 33: Full Scale Range - 20 mm/sec, RMS
Đại lý Metrix tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix tại Việt Nam 2: Input Power - 230 VAC, single phase, 50/60 Hz
Đại lý Metrix Vibration Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration Việt Nam 4: Certifications Local Reset Options -  CE and CENELEC EEx d IIB + H2, T4
Đại lý Metrix Vibration tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration tại Việt Nam 0: Input/Output Options – None
Metrix Vibration Việt Nam, Metrix Vibration Viet Nam 0: Mounting/Conduit Entries - 1/2" NPT stud mount / 3/4" NPT conduit entry
Metrix Việt Nam, Metrix Viet Nam Seismic 5485C-003-006
Đại lý Metrix Vibration, Đại lý phân phối Metrix 5485C-AAA-BBB  Velocity Sensor - 375°C max., with -XXX ft. fixed cable (1st X = 1, 3, 5 or 7)
Đại lý phân phối Metrix Vibration,  Đại lý phân phối Metrix Code: 5485C-AAA Velocity Sensor with Removable Cable
Đại lý Metrix Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Việt Nam Ordering Code: 5485C-006
Đại lý Metrix tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix tại Việt Nam Description:  5485C-AAA  Velocity Sensor - 375°C max., connector version (X= 2, 4, 6 or 8)
Đại lý Metrix Vibration Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration Việt Nam Proximity PP 10026-02-12-10-02
Đại lý Metrix Vibration tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration tại Việt Nam Reverse Mount Prox. Probe, 3/8"-24 threads, 0.5 or 1.0 m length (no armor, connector included)
Metrix Vibration Việt Nam, Metrix Vibration Viet Nam (Code: 10026-02-12-10-02)
Metrix Việt Nam, Metrix Viet Nam Code: ST5484E-151-432-00     
Đại lý Metrix Vibration, Đại lý phân phối Metrix ST5484E-AAA-BCD-EF    IPT Seismic vibration transmitter, loop powered (Base Model)
Đại lý phân phối Metrix Vibration,  Đại lý phân phối Metrix -151: Full Scale Range - 1.0 ips (25.4mm/SEC), RMS
Đại lý Metrix Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Việt Nam 4: Mounting Stud - M8 X 1.0 -12 STUD MOUNT, 303 SST
Đại lý Metrix tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix tại Việt Nam 3: Hazard Rating - ATEX, Ex ia IIC, T4, Intrinsically Safe
Đại lý Metrix Vibration Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration Việt Nam 2: Connection -  4-20mA, 2 Pin Terminal Block
Đại lý Metrix Vibration tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration tại Việt Nam -0: High Pass Filter - No Filter (2 Hz), Standard
Metrix Vibration Việt Nam, Metrix Vibration Viet Nam 0: Low Pass Filter - No Filter (1500 Hz), Standard
Metrix Việt Nam, Metrix Viet Nam Mech Switch MW 5550-411-361
Đại lý Metrix Vibration, Đại lý phân phối Metrix MW 5550: 5550-ABC-DEF    Mechanical Vibration Switch (Base Model)
Đại lý phân phối Metrix Vibration,  Đại lý phân phối Metrix A: Hazard Rating - ATEX, IECEx Flame Proof, Ex d IIB + H2, T6 (B=1 or 2)
Đại lý Metrix Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Việt Nam B: Contacts – SPDT
Đại lý Metrix tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix tại Việt Nam C: Full Scale Range - 5 g
Đại lý Metrix Vibration Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration Việt Nam D: Reset Coil & Start Up Delay - 24 VDC, 3.0A - 10g / 2.5A - 5g / 1.2A - 2g (If C=2, unit may not be mounted horizontally)
Đại lý Metrix Vibration tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration tại Việt Nam E: Wiring Entry/Mounting Plate - M20 X 1.5;  METRIX 5173 / 5175
Metrix Vibration Việt Nam, Metrix Vibration Viet Nam F: Environmntal Rating - NEMA 4X, IP 66, CE
Metrix Việt Nam, Metrix Viet Nam (5550-411 -361)
Đại lý Metrix Vibration, Đại lý phân phối Metrix Seismic ST 5484E-121 -032-00 (ST5484E-121 -032-00)
Đại lý phân phối Metrix Vibration,  Đại lý phân phối Metrix ST5484E-AAA-BCD-EF    IPT Seismic vibration transmitter, loop powered (Base Model)
Đại lý Metrix Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Việt Nam A: Full Scale Range - 1.0 ips (25.4mm/SEC), pk
Đại lý Metrix tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix tại Việt Nam B: Mounting Stud - INTEGRAL 1/4" NPT STUD MOUNT, 303 SST
Đại lý Metrix Vibration Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration Việt Nam C: Hazard Rating - ATEX, Ex ia IIC, T4, Intrinsically Safe
Đại lý Metrix Vibration tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration tại Việt Nam D: Connection -  4-20mA, 2 Pin Terminal Block
Metrix Vibration Việt Nam, Metrix Vibration Viet Nam E: High Pass Filter - No Filter (2 Hz), Standard
Metrix Việt Nam, Metrix Viet Nam F: Low Pass Filter - No Filter (1500 Hz), Standard
Đại lý Metrix Vibration, Đại lý phân phối Metrix Seismic ST 5484E-121 -132-00 (ST5484E-121 -132-00) ST5484E-AAA-BCD-EF    IPT Seismic vibration transmitter, loop powered (Base Model) A: Full Scale Range - 1.0 ips (25.4mm/SEC), pk B: B: Mounting Stud - INTEGRAL 1/2" NPT STUD MOUNT, 303 SST C: Hazard Rating - ATEX, Ex ia IIC, T4, Intrinsically Safe D: Connection -  4-20mA, 2 Pin Terminal Block E: High Pass Filter - No Filter (2 Hz), Standard F: Low Pass Filter - No Filter (1500 Hz), Standard
Đại lý phân phối Metrix Vibration,  Đại lý phân phối Metrix Electronic Vibration switch 440 DR-2201-0005
Đại lý Metrix Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Việt Nam 2: 4-20mA, absolute
Đại lý Metrix tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix tại Việt Nam 2: 3.0-4.0mm/SEC
Đại lý Metrix Vibration Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration Việt Nam 0: TRIAC, 5A, SPST
Đại lý Metrix Vibration tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration tại Việt Nam 1: TRIAC, 5A
Metrix Vibration Việt Nam, Metrix Vibration Viet Nam 0: CSA, class 1, GPRS B,C&D
Metrix Việt Nam, Metrix Viet Nam 0: 115VAC, 50/60Hz
Đại lý Metrix Vibration, Đại lý phân phối Metrix 0: No Lock out function
Đại lý phân phối Metrix Vibration,  Đại lý phân phối Metrix 5: SA6200 constant current accelerometer
Đại lý Metrix Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Việt Nam Proximity PP 10026-02-12-10-02
Đại lý Metrix tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix tại Việt Nam Reverse Mount Prox. Probe, 3/8"-24 threads, 0.5 or 1.0 m length (no armor, connector included)
Đại lý Metrix Vibration Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration Việt Nam (Code: 10026-02-12-10-02) 
Đại lý Metrix Vibration tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration tại Việt Nam Shaker HI 803-120V
Metrix Vibration Việt Nam, Metrix Vibration Viet Nam Portable Shaker, Variable Frequency and Amplitude Control, Manual and Sensitivity Modes (Sensitivity Mode tests the transducer and provides a mV/unit output to compare with the sensor manufacturer's specifications), Built-in self-test program, Built-In Printer with paper, Data Storage, RS-232 port and data transfer software, 120V, Standard Accessories, CE Approved
Metrix Việt Nam, Metrix Viet Nam (HI 830)
Đại lý Metrix Vibration, Đại lý phân phối Metrix Shaker HI 803-240V
Đại lý phân phối Metrix Vibration,  Đại lý phân phối Metrix Same as the HI 803-240V, except the voltage requirement is 240 Volts
Đại lý Metrix Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Việt Nam (HI 830)
Đại lý Metrix tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix tại Việt Nam Model: ST5484E-151-131-00
Đại lý Metrix Vibration Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration Việt Nam ST5484E-AAA-BCD-EF    IPT Seismic vibration transmitter, loop powered (Base Model)
Đại lý Metrix Vibration tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration tại Việt Nam 151: Full Scale Range - 1.0 ips (25.4mm/SEC), RMS
Metrix Vibration Việt Nam, Metrix Vibration Viet Nam 1: Mounting Stud - INTEGRAL 1/2" NPT STUD MOUNT, 303 SST
Metrix Việt Nam, Metrix Viet Nam 3: Hazard Rating - ATEX, Ex ia IIC, T4, Intrinsically Safe
Đại lý Metrix Vibration, Đại lý phân phối Metrix 1: Connection -  4-20mA, Dynamic Signal, Flying Leads
Đại lý phân phối Metrix Vibration,  Đại lý phân phối Metrix 0: High Pass Filter - No Filter (2 Hz), Standard
Đại lý Metrix Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Việt Nam 0: Low Pass Filter - No Filter (1500 Hz), Standard
Đại lý Metrix tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix tại Việt Nam ST5484E-AAA-BCD-EF    IPT Seismic vibration transmitter, loop powered (Base Model)
Đại lý Metrix Vibration Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration Việt Nam 126: Full Scale Range - 0.8 ips (20.3mm/SEC), pk
Đại lý Metrix Vibration tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration tại Việt Nam 10: Mounting Stud - INTEGRAL 1/4" NPT STUD MOUNT, 316 SST
Metrix Vibration Việt Nam, Metrix Vibration Viet Nam 1: Hazard Rating - Non-Hazardous, CSA, NRTL/C, Class 1, Div 2, Grps A, B, C & D
Metrix Việt Nam, Metrix Viet Nam 2: Connection -  4-20mA, 2 Pin Terminal Block
Đại lý Metrix Vibration, Đại lý phân phối Metrix 0: High Pass Filter - No Filter (2 Hz), Standard
Đại lý phân phối Metrix Vibration,  Đại lý phân phối Metrix 0: Low Pass Filter - No Filter (1500 Hz), Standard
Đại lý Metrix Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Việt Nam (ST5484E-126-1012-00)
Đại lý Metrix tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix tại Việt Nam Seismic ST 5484E-121-1182-00 (ST5484E-121-1182-00)
Đại lý Metrix Vibration Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration Việt Nam ST5484E-AAA-BCD-EF    IPT Seismic vibration transmitter, loop powered (Base Model)
Đại lý Metrix Vibration tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration tại Việt Nam 121: Full Scale Range - 1.0 ips (25.4mm/SEC), pk
Metrix Vibration Việt Nam, Metrix Vibration Viet Nam 11: Mounting Stud - INTEGRAL 1/2" NPT STUD MOUNT, 316 SST
Metrix Việt Nam, Metrix Viet Nam 8: Hazard Rating -ATEX/IECEx, Ex d IIC T4
Đại lý Metrix Vibration, Đại lý phân phối Metrix 2: Connection -  4-20mA, 2 Pin Terminal Block
Đại lý phân phối Metrix Vibration,  Đại lý phân phối Metrix 0: High Pass Filter - No Filter (2 Hz), Standard
Đại lý Metrix Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Việt Nam 0: Low Pass Filter - No Filter (1500 Hz), Standard
Đại lý Metrix tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix tại Việt Nam Seismic ST 5484E-123-1182-00 (ST5484E-123-1182-00)
Đại lý Metrix Vibration Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration Việt Nam ST5484E-AAA-BCD-EF    IPT Seismic vibration transmitter, loop powered (Base Model)
Đại lý Metrix Vibration tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration tại Việt Nam 123: Full Scale Range - 2.0 ips (50.8mm/SEC), pk
Metrix Vibration Việt Nam, Metrix Vibration Viet Nam 11: Mounting Stud - INTEGRAL 1/2" NPT STUD MOUNT, 316 SST
Metrix Việt Nam, Metrix Viet Nam 8: Hazard Rating -ATEX/IECEx, Ex d IIC T4
Đại lý Metrix Vibration, Đại lý phân phối Metrix 2: Connection -  4-20mA, 2 Pin Terminal Block
Đại lý phân phối Metrix Vibration,  Đại lý phân phối Metrix 0: High Pass Filter - No Filter (2 Hz), Standard
Đại lý Metrix Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Việt Nam 0: Low Pass Filter - No Filter (1500 Hz), Standard
Đại lý Metrix tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix tại Việt Nam Seismic SV 5485C-008
Đại lý Metrix Vibration Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration Việt Nam 5485C-AAA  Velocity Sensor - 375°C max., connector version (X= 2, 4, 6 or 8)
Đại lý Metrix Vibration tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration tại Việt Nam (Code: 5485C-008)
Metrix Vibration Việt Nam, Metrix Vibration Viet Nam Seismic AC 4850-XXX
Metrix Việt Nam, Metrix Viet Nam Cable Assembly - High Temperature ( 5485)      Cable length must be in even increments past 20ft. 
Đại lý Metrix Vibration, Đại lý phân phối Metrix Example: Requested 21ft.  Offer 4850-022 (22ft.) 
Đại lý phân phối Metrix Vibration,  Đại lý phân phối Metrix (Code: 4850-020)
Đại lý Metrix Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Việt Nam Seismic AC 4850-XXX
Đại lý Metrix tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix tại Việt Nam Cable Assembly - High Temperature ( 5485)      Cable length must be in even increments past 20ft.  Example: Requested 21ft.  Offer 4850-022 (22ft.) 
Đại lý Metrix Vibration Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration Việt Nam (Code: 4850-010)
Đại lý Metrix Vibration tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration tại Việt Nam Model: ST5484E-123-020-00
Metrix Vibration Việt Nam, Metrix Vibration Viet Nam Seismic ST5484E-AAA-BCD-EF    IPT Seismic vibration transmitter, loop powered (Base Model)
Metrix Việt Nam, Metrix Viet Nam 123 : Full Scale Range - 2.0 ips (50.8mm/SEC), pk 0: Mounting Stud - INTEGRAL 1/4" NPT STUD MOUNT, 303 SST
Đại lý Metrix Vibration, Đại lý phân phối Metrix 2: Hazard Rating - CSA, NRTL/C, Class 1, Div 1, Grps B, C & D, Class 2, Div 1, Grps E, F & G
Đại lý phân phối Metrix Vibration,  Đại lý phân phối Metrix 0: Connection -  4-20 mA Flying Leads (C=1 or 2)
Đại lý Metrix Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Việt Nam 0: High Pass Filter - No Filter (2 Hz), Standard 0: Low Pass Filter - No Filter (1500 Hz), Standard
Đại lý Metrix tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix tại Việt Nam Cable
Đại lý Metrix Vibration Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration Việt Nam 7402-040-00
Đại lý Metrix Vibration tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration tại Việt Nam Cable
Metrix Vibration Việt Nam, Metrix Vibration Viet Nam 7402-045-00
Metrix Việt Nam, Metrix Viet Nam Cable
Đại lý Metrix Vibration, Đại lý phân phối Metrix 7402-080-00
Đại lý phân phối Metrix Vibration,  Đại lý phân phối Metrix Cable
Đại lý Metrix Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Việt Nam 7402-080-01
Đại lý Metrix tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix tại Việt Nam Cable
Đại lý Metrix Vibration Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration Việt Nam 9282-045-00
Đại lý Metrix Vibration tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration tại Việt Nam Cable
Metrix Vibration Việt Nam, Metrix Vibration Viet Nam 9282-080-00
Metrix Việt Nam, Metrix Viet Nam Cable
Đại lý Metrix Vibration, Đại lý phân phối Metrix 9282-085-00
Đại lý phân phối Metrix Vibration,  Đại lý phân phối Metrix Switch
Đại lý Metrix Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Việt Nam SW6000-3333-400
Đại lý Metrix tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix tại Việt Nam Sensor
Đại lý Metrix Vibration Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration Việt Nam 5485C-008
Đại lý Metrix Vibration tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration tại Việt Nam Cable
Metrix Vibration Việt Nam, Metrix Vibration Viet Nam 7402-085-01
Metrix Việt Nam, Metrix Viet Nam Housing
Đại lý Metrix Vibration, Đại lý phân phối Metrix 8200-002
Đại lý phân phối Metrix Vibration,  Đại lý phân phối Metrix SA6200UW Underwater Acclerometer
Đại lý Metrix Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Việt Nam Ordering code: SA6200UW01015 (15 meter cable)
Đại lý Metrix tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix tại Việt Nam Seismic
Đại lý Metrix Vibration Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration Việt Nam Correct: SV 5485C-007-010  
Đại lý Metrix Vibration tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration tại Việt Nam Velocity Sensor - 375°C max., with -010 ft. fixed cable (1st X = 1, 3, 5 or 7)
Metrix Vibration Việt Nam, Metrix Vibration Viet Nam (Model: 5485C-007-010
Metrix Việt Nam, Metrix Viet Nam Sensitivity: 150 mv/ips
Đại lý Metrix Vibration, Đại lý phân phối Metrix Termination: Fixed cable
Đại lý phân phối Metrix Vibration,  Đại lý phân phối Metrix Max temp: 200oC)
Đại lý Metrix Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Việt Nam Seismic
Đại lý Metrix tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix tại Việt Nam Correct: SV 5485C-007-020 
Đại lý Metrix Vibration Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration Việt Nam Velocity Sensor - 375°C max., with -020 ft. fixed cable (1st X = 1, 3, 5 or 7)
Đại lý Metrix Vibration tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration tại Việt Nam (Model: 5485C-007-020
Metrix Vibration Việt Nam, Metrix Vibration Viet Nam Sensitivity: 150 mv/ips
Metrix Việt Nam, Metrix Viet Nam Termination: Fixed cable
Đại lý Metrix Vibration, Đại lý phân phối Metrix Max temp: 375oC)
Đại lý phân phối Metrix Vibration,  Đại lý phân phối Metrix Elec Switch  SW6000-3332-400
Đại lý Metrix Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Việt Nam 3: Limits & Displays - One limit, FET, w/o display
Đại lý Metrix tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix tại Việt Nam 33: Full Scale Range - 20 mm/sec, RMS
Đại lý Metrix Vibration Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration Việt Nam 2: Input Power - 230 VAC, single phase, 50/60 Hz
Đại lý Metrix Vibration tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration tại Việt Nam 4: Certifications Local Reset Options -  CE and CENELEC EEx d IIB + H2, T4
Metrix Vibration Việt Nam, Metrix Vibration Viet Nam 0: Input/Output Options – None
Metrix Việt Nam, Metrix Viet Nam 0: Mounting/Conduit Entries - 1/2" NPT stud mount / 3/4" NPT conduit entry
Đại lý Metrix Vibration, Đại lý phân phối Metrix Seismic 5485C-003-006
Đại lý phân phối Metrix Vibration,  Đại lý phân phối Metrix 5485C-AAA-BBB  Velocity Sensor - 375°C max., with -XXX ft. fixed cable (1st X = 1, 3, 5 or 7)
Đại lý Metrix Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Việt Nam Code: 5485C-AAA Velocity Sensor with Removable Cable
Đại lý Metrix tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix tại Việt Nam Ordering Code: 5485C-006
Đại lý Metrix Vibration Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration Việt Nam Description:  5485C-AAA  Velocity Sensor - 375°C max., connector version (X= 2, 4, 6 or 8)
Đại lý Metrix Vibration tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration tại Việt Nam Proximity PP 10026-02-12-10-02
Metrix Vibration Việt Nam, Metrix Vibration Viet Nam Reverse Mount Prox. Probe, 3/8"-24 threads, 0.5 or 1.0 m length (no armor, connector included)
Metrix Việt Nam, Metrix Viet Nam (Code: 10026-02-12-10-02) 
Đại lý Metrix Vibration, Đại lý phân phối Metrix Code: ST5484E-151-432-00    
Đại lý phân phối Metrix Vibration,  Đại lý phân phối Metrix ST5484E-AAA-BCD-EF    IPT Seismic vibration transmitter, loop powered (Base Model)
Đại lý Metrix Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Việt Nam -151: Full Scale Range - 1.0 ips (25.4mm/SEC), RMS
Đại lý Metrix tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix tại Việt Nam 4: Mounting Stud - M8 X 1.0 -12 STUD MOUNT, 303 SST
Đại lý Metrix Vibration Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration Việt Nam 3: Hazard Rating - ATEX, Ex ia IIC, T4, Intrinsically Safe
Đại lý Metrix Vibration tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration tại Việt Nam 2: Connection -  4-20mA, 2 Pin Terminal Block
Metrix Vibration Việt Nam, Metrix Vibration Viet Nam -0: High Pass Filter - No Filter (2 Hz), Standard
Metrix Việt Nam, Metrix Viet Nam 0: Low Pass Filter - No Filter (1500 Hz), Standard
Đại lý Metrix Vibration, Đại lý phân phối Metrix Mech Switch MW 5550-411-361
Đại lý phân phối Metrix Vibration,  Đại lý phân phối Metrix MW 5550: 5550-ABC-DEF    Mechanical Vibration Switch (Base Model)
Đại lý Metrix Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Việt Nam A: Hazard Rating - ATEX, IECEx Flame Proof, Ex d IIB + H2, T6 (B=1 or 2)
Đại lý Metrix tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix tại Việt Nam B: Contacts – SPDT
Đại lý Metrix Vibration Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration Việt Nam C: Full Scale Range - 5 g
Đại lý Metrix Vibration tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration tại Việt Nam D: Reset Coil & Start Up Delay - 24 VDC, 3.0A - 10g / 2.5A - 5g / 1.2A - 2g (If C=2, unit may not be mounted horizontally)
Metrix Vibration Việt Nam, Metrix Vibration Viet Nam E: Wiring Entry/Mounting Plate - M20 X 1.5;  METRIX 5173 / 5175
Metrix Việt Nam, Metrix Viet Nam F: Environmntal Rating - NEMA 4X, IP 66, CE
Đại lý Metrix Vibration, Đại lý phân phối Metrix (5550-411 -361)
Đại lý phân phối Metrix Vibration,  Đại lý phân phối Metrix Seismic ST 5484E-121 -032-00 (ST5484E-121 -032-00)
Đại lý Metrix Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Việt Nam ST5484E-AAA-BCD-EF    IPT Seismic vibration transmitter, loop powered (Base Model)
Đại lý Metrix tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix tại Việt Nam A: Full Scale Range - 1.0 ips (25.4mm/SEC), pk
Đại lý Metrix Vibration Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration Việt Nam B: Mounting Stud - INTEGRAL 1/4" NPT STUD MOUNT, 303 SST
Đại lý Metrix Vibration tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration tại Việt Nam C: Hazard Rating - ATEX, Ex ia IIC, T4, Intrinsically Safe
Metrix Vibration Việt Nam, Metrix Vibration Viet Nam D: Connection -  4-20mA, 2 Pin Terminal Block
Metrix Việt Nam, Metrix Viet Nam E: High Pass Filter - No Filter (2 Hz), Standard
Đại lý Metrix Vibration, Đại lý phân phối Metrix F: Low Pass Filter - No Filter (1500 Hz), Standard
Đại lý phân phối Metrix Vibration,  Đại lý phân phối Metrix Seismic ST 5484E-121-132-00 (ST5484E-121 -132-00)
Đại lý Metrix Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Việt Nam ST5484E-AAA-BCD-EF    IPT Seismic vibration transmitter, loop powered (Base Model)
Đại lý Metrix tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix tại Việt Nam A: Full Scale Range - 1.0 ips (25.4mm/SEC), pk
Đại lý Metrix Vibration Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration Việt Nam B: B: Mounting Stud - INTEGRAL 1/2" NPT STUD MOUNT, 303 SST
Đại lý Metrix Vibration tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration tại Việt Nam C: Hazard Rating - ATEX, Ex ia IIC, T4, Intrinsically Safe
Metrix Vibration Việt Nam, Metrix Vibration Viet Nam D: Connection -  4-20mA, 2 Pin Terminal Block
Metrix Việt Nam, Metrix Viet Nam E: High Pass Filter - No Filter (2 Hz), Standard
Đại lý Metrix Vibration, Đại lý phân phối Metrix F: Low Pass Filter - No Filter (1500 Hz), Standard
Đại lý phân phối Metrix Vibration,  Đại lý phân phối Metrix 10010-00-50-12-02
Đại lý Metrix Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Việt Nam 100463
Đại lý Metrix tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix tại Việt Nam 162VTS12623600
Đại lý Metrix Vibration Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration Việt Nam 162VTS12624500
Đại lý Metrix Vibration tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration tại Việt Nam 162VTS12644500
Metrix Vibration Việt Nam, Metrix Vibration Viet Nam 3068-13
Metrix Việt Nam, Metrix Viet Nam 3679-01
Đại lý Metrix Vibration, Đại lý phân phối Metrix 3719-002
Đại lý phân phối Metrix Vibration,  Đại lý phân phối Metrix 4078-001
Đại lý Metrix Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Việt Nam 4078-02
Đại lý Metrix tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix tại Việt Nam 4311-1
Đại lý Metrix Vibration Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration Việt Nam 440D-0001-0000
Đại lý Metrix Vibration tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration tại Việt Nam 440DR10220000
Metrix Vibration Việt Nam, Metrix Vibration Viet Nam 440DR-2001-0000
Metrix Việt Nam, Metrix Viet Nam 440DR-2001-0005
Đại lý Metrix Vibration, Đại lý phân phối Metrix 440DR-2020-0200
Đại lý phân phối Metrix Vibration,  Đại lý phân phối Metrix 440DR-2022-0200
Đại lý Metrix Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Việt Nam 440DR-2044-0000
Đại lý Metrix tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix tại Việt Nam 440DR-2044-0025
Đại lý Metrix Vibration Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration Việt Nam 440DR-2144-0005
Đại lý Metrix Vibration tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration tại Việt Nam 440SR20000025
Metrix Vibration Việt Nam, Metrix Vibration Viet Nam 440SR-2020-0000
Metrix Việt Nam, Metrix Viet Nam 440SR210000000
Đại lý Metrix Vibration, Đại lý phân phối Metrix 440SR214000000
Đại lý phân phối Metrix Vibration,  Đại lý phân phối Metrix 4412-01
Đại lý Metrix Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Việt Nam 4413
Đại lý Metrix tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix tại Việt Nam 44413-159
Đại lý Metrix Vibration Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration Việt Nam 4850010
Đại lý Metrix Vibration tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration tại Việt Nam 4850050
Metrix Vibration Việt Nam, Metrix Vibration Viet Nam 4850076
Metrix Việt Nam, Metrix Viet Nam 5173-04
Đại lý Metrix Vibration, Đại lý phân phối Metrix 517340
Đại lý phân phối Metrix Vibration,  Đại lý phân phối Metrix 5175-040B
Đại lý Metrix Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Việt Nam 5175-40B
Đại lý Metrix tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix tại Việt Nam 5222-01B
Đại lý Metrix Vibration Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration Việt Nam 5222B-001
Đại lý Metrix Vibration tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration tại Việt Nam 5226B-030
Metrix Vibration Việt Nam, Metrix Vibration Viet Nam 5228-002
Metrix Việt Nam, Metrix Viet Nam 5228-02
Đại lý Metrix Vibration, Đại lý phân phối Metrix 522872
Đại lý phân phối Metrix Vibration,  Đại lý phân phối Metrix 5292-03
Đại lý Metrix Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Việt Nam 5292-07
Đại lý Metrix tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix tại Việt Nam 5308-002-117
Đại lý Metrix Vibration Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration Việt Nam 530872
Đại lý Metrix Vibration tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration tại Việt Nam 5331B-001
Metrix Vibration Việt Nam, Metrix Vibration Viet Nam 5465D113
Metrix Việt Nam, Metrix Viet Nam 5.47E-100
Đại lý Metrix Vibration, Đại lý phân phối Metrix 5465F-137A
Đại lý phân phối Metrix Vibration,  Đại lý phân phối Metrix 5484-C-022
Đại lý Metrix Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Việt Nam 5485C002
Đại lý Metrix tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix tại Việt Nam 5485C003020
Đại lý Metrix Vibration Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration Việt Nam 5485C005028
Đại lý Metrix Vibration tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration tại Việt Nam 5485C008
Metrix Vibration Việt Nam, Metrix Vibration Viet Nam 5.49E-98
Metrix Việt Nam, Metrix Viet Nam 5488E-108S
Đại lý Metrix Vibration, Đại lý phân phối Metrix 5510C-102-24V
Đại lý phân phối Metrix Vibration,  Đại lý phân phối Metrix 5533-735
Đại lý Metrix Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Việt Nam 5534-105-1-45-100 
Đại lý Metrix tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix tại Việt Nam 5534333100
Đại lý Metrix Vibration Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration Việt Nam 5534-505-1-34-100 
Đại lý Metrix Vibration tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration tại Việt Nam 5.53534E+12
Metrix Vibration Việt Nam, Metrix Vibration Viet Nam 5550111010
Metrix Việt Nam, Metrix Viet Nam 5550-111-12
Đại lý Metrix Vibration, Đại lý phân phối Metrix 5550112010
Đại lý phân phối Metrix Vibration,  Đại lý phân phối Metrix 5550-113-01
Đại lý Metrix Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Việt Nam 5550113010
Đại lý Metrix tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix tại Việt Nam 5550213010
Đại lý Metrix Vibration Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration Việt Nam 5550221311
Đại lý Metrix Vibration tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration tại Việt Nam 5550313040
Metrix Vibration Việt Nam, Metrix Vibration Viet Nam 5550413111
Metrix Việt Nam, Metrix Viet Nam 7370-590
Đại lý Metrix Vibration, Đại lý phân phối Metrix 7386-01/2789-120
Đại lý phân phối Metrix Vibration,  Đại lý phân phối Metrix 7402-040-01
Đại lý Metrix Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Việt Nam 8200001
Đại lý Metrix tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix tại Việt Nam 8200002M
Đại lý Metrix Vibration Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration Việt Nam 8200-008
Đại lý Metrix Vibration tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration tại Việt Nam 87617251
Metrix Vibration Việt Nam, Metrix Vibration Viet Nam 89781110030
Metrix Việt Nam, Metrix Viet Nam 89781110050
Đại lý Metrix Vibration, Đại lý phân phối Metrix 89782000000
Đại lý phân phối Metrix Vibration,  Đại lý phân phối Metrix 89783110050
Đại lý Metrix Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Việt Nam 9282-080-00
Đại lý Metrix tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix tại Việt Nam 93818004
Đại lý Metrix Vibration Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration Việt Nam 9506211-0005-0020
Đại lý Metrix Vibration tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration tại Việt Nam 99506-020
Metrix Vibration Việt Nam, Metrix Vibration Viet Nam MX
Metrix Việt Nam, Metrix Viet Nam MX0675
Đại lý Metrix Vibration, Đại lý phân phối Metrix MX1
Đại lý phân phối Metrix Vibration,  Đại lý phân phối Metrix MX330100-90-00-1 
Đại lý Metrix Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Việt Nam MX33010502120502
Đại lý Metrix tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix tại Việt Nam MX3301300450000 
Đại lý Metrix Vibration Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration Việt Nam MX9030-Z
Đại lý Metrix Vibration tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration tại Việt Nam PP5533-X03
Metrix Vibration Việt Nam, Metrix Vibration Viet Nam SA6200A
Metrix Việt Nam, Metrix Viet Nam SA6200A-101
Đại lý Metrix Vibration, Đại lý phân phối Metrix SA6350405060000M
Đại lý phân phối Metrix Vibration,  Đại lý phân phối Metrix ST5484-123-010-00 
Đại lý Metrix Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Việt Nam ST5484E-121-012-00.
Đại lý Metrix tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix tại Việt Nam ST5484E-121-020-00
Đại lý Metrix Vibration Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration Việt Nam ST5484E-121-021-00
Đại lý Metrix Vibration tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration tại Việt Nam ST5484E12103200
Metrix Vibration Việt Nam, Metrix Vibration Viet Nam ST5484E-121-1020-00
Metrix Việt Nam, Metrix Viet Nam ST5484E12112000
Đại lý Metrix Vibration, Đại lý phân phối Metrix ST5484E12123200
Đại lý phân phối Metrix Vibration,  Đại lý phân phối Metrix ST5484E-121-532-00
Đại lý Metrix Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Việt Nam ST5484E-121-542-00
Đại lý Metrix tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix tại Việt Nam ST5484E12154300
Đại lý Metrix Vibration Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration Việt Nam ST5484E-122-020-00
Đại lý Metrix Vibration tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration tại Việt Nam ST5484E-123-020-00
Metrix Vibration Việt Nam, Metrix Vibration Viet Nam ST5484E12312000
Metrix Việt Nam, Metrix Viet Nam ST5484E-123-711-00
Đại lý Metrix Vibration, Đại lý phân phối Metrix ST5484E12411000
Đại lý phân phối Metrix Vibration,  Đại lý phân phối Metrix ST5484E12601000
Đại lý Metrix Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Việt Nam ST5484E151014
Đại lý Metrix tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix tại Việt Nam ST5484E15112012
Đại lý Metrix Vibration Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration Việt Nam ST5484E153104
Đại lý Metrix Vibration tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration tại Việt Nam ST5484Z12102000
Metrix Vibration Việt Nam, Metrix Vibration Viet Nam ST5491E021020
Metrix Việt Nam, Metrix Viet Nam ST5491E-021-020-00
Đại lý Metrix Vibration, Đại lý phân phối Metrix ST5491E-022-010-00
Đại lý phân phối Metrix Vibration,  Đại lý phân phối Metrix ST5491E02402000
Đại lý Metrix Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Việt Nam ST5491E0241100
Đại lý Metrix tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix tại Việt Nam ST691712110
Đại lý Metrix Vibration Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration Việt Nam ST6924-002-0-0-100 
Đại lý Metrix Vibration tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration tại Việt Nam SW60005032750
Metrix Vibration Việt Nam, Metrix Vibration Viet Nam SW60006523300
Metrix Việt Nam, Metrix Viet Nam TXA72500
Đại lý Metrix Vibration, Đại lý phân phối Metrix TXR-30115
Đại lý phân phối Metrix Vibration,  Đại lý phân phối Metrix TXR33505
Đại lý Metrix Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Việt Nam TXR72500
Đại lý Metrix tại Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix tại Việt Nam TXR72505
Đại lý Metrix Vibration Việt Nam, Đại lý phân phối Metrix Vibration Việt Nam 440DR21440000
Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:
Danh mục sản phẩm
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  4
 • Hôm nay:
  1250
 • Tuần này:
  2435
 • Tuần trước:
  11643
 • Tháng trước:
  12893
 • Tất cả:
  675832

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

Địa chỉ: Số 1, Đường số 27, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.

Nhân viên tư vấn: Mr Thanh

Hotline: 0917 410 069 - 0972 182 449

Skype: live:thanh.tmpvn

Email: sale17@tmpvietnam.com

Website: www.tmpvietnam.com

MẠNG XÃ HỘI :  Thông tin cuối website Thông tin cuối website Thông tin cuối website Thông tin cuối website

© 2018 Tang minh Phat , all rights reserved.